Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Europese aanbesteding en koop

1. Europese aanbesteding

geldt voor overheden:

 • werk, levering, dienst;
 • waarde;
 • openbaar/niet openbaar;
 • aankondiging;
 • kern: selectiecriteria;
 • kern: gunningscriteria (laagste prijs/economisch voordeligst);
 • gunning.

Drempels:

 • werk: 5.000.000;
 • levering/dienst; 130.000;
 • levering 200.000.

Het is op te knippen in kavels.

2. Koop

Boek 7 BW:

 • overeenkomst tussen gever en betaler;
 • verkopen verplicht tot leveren en overdracht van eigendom;
 • eigenschappen die voor normaal gebruik nodig zijn (bijzonder conformiteitsbeginsel);
 • licentierecht: koop van vermogensrecht

Zaken:

 • stoffelijk – vastbare objecten;
 • onstoffelijk – letterkunde, wetenschap, software, etc.

Bijzondere bepalingen software geen inbreuk is:

 • noodzakelijk gebruik voor beoogde gebruik;
 • laden, in beeld brengen;
 • waarnemen, bestuderen, testen;
 • kopie voor interoperabiliteit.

Escrow = bank voor broncode

Automatiseringscontract:

 • koop en verkoop;
 • gebruiksrecht;
 • aanneming van werk;
 • dienstverlening;
 • auteursrechten;
 • onderhoudsverplichtingen.

Typen verplichtingen:

 1. inspanningshandelingen (leverancier);
 2. resultaatshandelingen (opdrachtgever).

Open souce licenties:

 • vrijheid blijheid – BSD, MIT, Apache;
 • open houden – Linux, Mozilla, Public license;
 • samen delen – copy left, GPL

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Telecommunicatie en e-commerce

Telecommunicatiewet

 1. art. 2.1: elektronisch communicatienetwerk/dienst. Melding bij college (AC&M) verplicht;
 2. art. 3.3: frequentieruimte;
 3. art. 5.2:
  1. openbare grond, gedogen van kabels. Grondroerdersregeling, melden in Velin register;
  2. wet informatieuitwisseling ondergrondse netten:
   1. opdrachtever op zorgvuldige manier;
   2. grondroerder op zorgvuldige manier.
 4. besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (BUDE): toegang verkrijgen = cookiewet;
 5. art. 9a: bevoegd tot aftappen;
 6. art 13.2a: bewaren van gegevens [ITO]:
  1. telefonie 12 maanden;
  2. internet 6 maanden.

 E-commerce

 • waarborgfonds;
 • overeenkomst en koop op afstand;
 • algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk.

 

 • ICANN – top level domainnames;
 • SIDN – domeinnamen.

Digitale reclame:

 • reclamebericht herkenbaar;
 • indentiteit van afzender vermelden;
 • duidelijke voorwaarden;
 • reclame via mail/sms herkenbaar.

Huisvredebreuk → computervredebreuk, zeker strafbaar wanneer:

 • doorbreken;
 • technische omgreep;
 • valse signalen/sleutel;
 • valse hoedanigheid.
 • hogere straf wanneer inbreuk en vervolgens gegevens overneemt;
 • nog hoger wanneer
  • via telecomnetwerk;
  • gebruik van verwerkingscapaciteit;
  • toegang via derden.

DDOS = opzettelijk en wederrechterlijk blokkeren toegang voor beoogde gebruiker

Phishing: intentie tot afluisteren, aftappen of opnemen.

Vernieling:

 1. veranderen, wissen, ontoegankelijk maken, toevoegen middels telecommunicatie of geautomatiseerd werk;
 2. via telefomnetwerk;
 3. verspreiden van middelen.

Netwerkdoorzoeking

 1. elders aanwezig geautomatiseerd werk;

Kinderporno, alles is strafbaar (afbeelding, gegevensdrager, schijnbaar betrokken):

 • handelingen:
  • produceren;
  • aanbieden;
  • verspreiden;
  • verkrijgen;
  • bezit.
 • vormen:
  • < 18 jr;
  • lijkt < 18 jr;
  • vertegenwoordiging van een kind.

Aantekeningen Ethische en juridische aspecten van ICT (KB-27): Auteursrecht

1. Auteurswet

 1. art. 1: uitsluitend recht van de maker om openbaar te maken en te verveelvoudigen;
 2. art. 2:
  1. erfopvolging of (gedeeltelijke) overdracht d.m.v. akte;
  2. …;
  3. niet vatbaar voor beslag.
 3. art. 4: maker is hij die
  1. in het werk als zodanig aangeduid;
  2. mondelinge voordracht houdt.
 4. art. 5: bij meerdere makers is de degene die leiding heeft rechthebbende;
 5. art. 7: in dienst van een ander, dan is opdrachtgever rechthebbende;
 6. art. 11: geen auteursrecht op door openbare macht vervaardigde werken;

2. Openbaarmaking

 1. art. 12: is:
  • verveelvoudiging;
  • gedeeltelijke preview;
  • verhuren of uitlenen;
  • voordracht, voorstelling of uitvoering;
  • uitzenden op radio/tv.

3. Verveelvoudigen

 1. art. 13: vertaling, verfilming, toneelstuk, muziekschikking.

4. Beperkingen

 1. art. 15: overnemen van nieuwsberichten, mits:
  1. nieuwsmedia met zelfde doel;
  2. art. 25 in acht nemen;
  3. bronvermelding;
  4. gemaakte voorbehouden.
 2. art. 15a: citeren uit werk, mits:
  1. rechtmatig openbaar gemaakt;
  2. geoorloofd redelijk (delen van het werk);
  3. bronvermelding.
 3. art. 15c:
  1. uitlenen tegen billijke vergoeding;
  2. onderwijs;
  3. blinden/slechtzienden.
 4. art. 16:
  1. voor toelichting bij onderwijs.
 5. art. 16a: actualiteit: korte opname over vermelding in openbaar;
 6. art. 16b: thuiskopie:
  1. verveelvoudiging van enkele exemplaren voor eigen oefening/gebruik;
  2. reproduceren voor eigen gebruik.
 7. art. 17: gemeentezang of eredienst;
 8. art 18b: karikatuur, parodie of pastische;
 9. art. 19: portretrecht:
  1. in opdracht van geportretteerde;
  2. veelvoudiging door geportretteerde;
  3. vrij na 10 jaar na overlijden van alle geportretteerden.
 10. art. 21: portret zonder opdracht niet geoorloofd openbaar maken. Redelijk belang:
  1. privacy;
  2. financieel;
  3. commercieel.
 11. art. 22: ter opsporing van strafbare feiten;
 12. art. 23: opnemen in catalogus;
 13. art. 25 makers’ recht:
  1. vermelding van de naam;
  2. onder oorspronkelijke naam/titel;
  3. geen wijzigingen aan het werk;
  4. geen misvorming, verminking of aantasting van het werk.

5 Werkingsduur

 1. art. 37:
  1. vervalt na 70 jaar;
  2. volgende op het sterfjaar van langs levende.
 2. art. 38: 70 jaar na eerste openbaarmaking bij onbekende identiteit.
 3. art. 40: 70 jaar op film, regisseur, scenarioschrijver, schrijver dialogen, componist.

6. Software

 1. art. 45j: noodzakelijk voor met werk beoogde gebruik. Verveelvoudiging als in:
  1. laden;
  2. in beeld brengen;
  3. verbeteren van fouten.
 2. art. 45k: als reserverkopie noodzakelijk voor werk;
 3. art. 45i: opslag voor zover noodzakelijk;
 4. art. 45l: testen;
 5. art. 45m: ontwikkelen en testen van de interoperabiliteit.

7. Historica

 1. art. 45o:
  1. rechthebbende bij eerste keer openbaar maken;
  2. vervalt na 25 jaar;
  3. mits:
   1. niet eerder uitgegeven;
   2. geen auteursrecht;
   3. maker is >70 jaar overleden.

8. Wet op de naburige rechten

 1. art. 2: uitvoerende kunstenaar heeft het recht om toestemming te verlenen aan:
  1. opnemen;
  2. reproduceren;
  3. verkopen, verhuren, uitlenen;
  4. (her-)uitzenden.
 2. art. 7: zonder toestemming mag, mits billijke vergoeding;
 3. art. 8: omroeporganisatie heeft het recht om:
  1. heruitzending;
  2. opnemen en reproduceren;
  3. verkopen, verhuren, uitlenen;
  4. openbaar maken tegen betaling;
  5. beschikbaar stellen voor publiek.
 4. art. 12: rechten vervallen na 50 jaar.

9. Eigendom

Eigendom = absoluut recht

Intellectueel eigendom = absoluut recht

Art. 5.1 meest omvattend recht voor een persoon op een zaak;

Uitputtingsregel:

 • verbruik;
 • verkoop.
 • hergebruik.

Vuistregel: niet denkbaar dat twee mensen onafhankelijk van elkaar hetzelfde maken.

octrooiwet, art 2.1

 • moet nieuw zijn;
 • uitvinderswerkzaamheid;
 • moet toegepast worden.

Databankenwet, producent van db heeft uitsluitend recht:

 • opvragen;
 • hergebruiken;
 • aanpassen;
 • verwijderen.

merken dienen om waren van een onderneming te onderscheiden

handelsnaam is een verbinding met de onderneming

BUMA/KaZaa:

 • verschaffen van middelen is geen openbaarmaking;
 • downloaden is thuiskopie.

10. Creative commons

Iedereen mag alles doen behalve expliciete licenties:

 • commercieel gebruik;
 • afgeleide werken;
 • gelijk delen

beperkingen:

 • SENA – naburige rechten voor uitvoerende artiesten;
 • BUMA – auteursrecht componist gaat aan hen over.

??

 1. linken naar illegale content mag, mits niet structureel;
 2. hyperlinks verwijzen naar:
  1. + auterusrechtelijk beschermd werk;
  2. – beledigende teksten;
  3. – strafbare publicaties;
  4. – internet casino’s;
  5. – webpaginas in frames;
  6. + linkverzamelingen;
  7. – linkverzamelingen.