Aantekeningen Innovatie (BI-6): Investeringsbeoordeling

Het doel van een investeringsbeoordeling is het aangeven van rendement of baten van de informatievoorziening.

1. Rendement

referentiemodel informatiseringseconomie:

 • financieel;
 • niet financieel.

Rendement = meer inkomsten dan uitgaven. Variabelen:

 • tijd;
 • inkomsten;
 • uitgaven;
 • rente;
 • risico.

Financieel/economisch motief: omgevingsontwikkelingen eisen financieel beleid op:

 • rendement;
 • winst-productie;
 • kasstroom-productie.

Kenmerken van projecten:

 • eenmalig;
 • uniek voor organisatie;
 • tijdig;
 • ingewikkeld en onzeker;
 • kostbaar;
 • opdrachtgever met resultaatverplichtingen;
 • essentieel voor probleem-/oplossingseigenaren.

Factoren van invloed op projecten:

 • tijd;
 • onzekerheid;
 • beschikbare informatie;
 • belangentegenstelling.

Typen projecten:

 1. uitvoeringsprojecten – ontwerp of realisatie. Geen samenhang tussen rendement van projecten;
 2. investeringsprojecten – samenhang tussen uitvoeringsprojecten a.g.v. plateau- of programma. Investering van geclusterde projecten beoordelen. Samenhang:
  1. strategisch;
  2. functioneel;
  3. datalogisch;
  4. technologisch;
  5. tijdsafhankelijk.
 3. financieringsprojecten – verantwoording:
  1. kostencentra;
  2. opbrengstencentra;
  3. winstcentra;
  4. investeringscentra.

Kasstroom = behoefte/overschot aan financiële middelen op zeker tijdstip en bepalend voor financieringsbehoefte van een organisatie. Vormen:

 1. initiatie – investeringen om project te starten;
 2. exploitatie – onderhoud en beheer;
 3. liquidatie – afbouwen.

1.1 Investering

initiële investering, middel bij aanvang van het project

 • mensen – loon implementatie en ontwikkeling;
 • materiaal – aanschafkosten.

De total cost of ownership (TCO) bestaan uit:

Kostenpost Initieel Exploitatie
Hardware
Software
Personeel
Data communicatie (infra)
Overig (PIOFACH)

1.2 Return on investment

Cash flow = verschil ontvangsten en uitgaven.

1.2.1 Terugverdienperiode

Tijd die nodig is om initiële investeringen terug te verdienen met de kasstromen die het project genereert.

Nadeel, houdt geen rekening met:

 • economische omgeving van de organisatie;
 • tijdwaarde van geld en daardoor eerder terugverdienen;
 • inkomsten na terugverdienperiode.

1.2.2 Netto contante waarde

Netto contante waarde = opbrengst.

 • EW – eindwaarde;
 • C – contante waarde;
 • r – rente;
 • t – tijd.

Berekening van de eindwaarde:

EW = C (1 ÷ 1 + r)t

Berekening contante waarde:

CW = EW (1 ÷ 1 + r)t

Berekenen/schatten

 • initiële investering;
 • looptijd;
 • cash flow.

1.2.3 Verwachte contante ROI

 • Fn – verwachte constante geldstroom
 • T – aantal perioden waarover kasstroom wordt berekend;
 • Ci – initiele investering.

ROI = ((Fn ÷ T) ÷ Ci ) * 100

2. Bijdrage

 1. strategische samenhang – bijdrage aan realiseren bedrijfsdoelen;
 2. management informatie – informatie om te sturen in primaire processen, strategisch, tactisch en operationeel;
 3. concurrentievoordeel – onderscheidend vermogen:
  1. cost leader – laagste prijs;
  2. differentiation – onderscheid o.b.v. producteigenschappen;
  3. focus – bepaald marktsegment.
 4. concurrentietiming – snelheid waarmee kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Voorwaarden:
  1. concurrentiedruk – noodzaak vanwege veel/weinig concurrentie;
  2. realisatietijden – periode die nodig is voor realisatie;
  3. reactietijd van de concurrentie – snelheid waarmee concurrenten handelen.
 5. strategische ICT architectuur.

 

Som van de niet financiële onderdelen. Kwantificeren van de bijdrage van de niet financiële voordelen.

strategische doelen concurrentie-voordeel management informatie concurrentie timing strategische ICT architectuur Som
Project 1
Project 2
Project n

3 Risicoindex

Hoofdsoorten:

 1. kosten hoger dan geraamd;
 2. duurt langer dan gepland;
 3. acceptatie slecht.

Typen:

 1. project/organisatie – mate waarin organisatie project kan dragen. Voorwaarden:
  1. goede beschrijving van het project;
  2. projectorganisatie moet bekend zijn.
 2. definiëringsonzekerheid – duidelijkheid van op te leveren (eind)producten;
 3. technische onzekerheid – bekendheid met de technologie;
 4. ICT-infrastructuur – heeft de organisatie de vaardigheden.

Tegenmaatregelen:

 1. project stoppen of uitstellen;
 2. doorgaan zonder tegenmaatregel;
 3. risicobeperkende maatregelen.