Aantekeningen ICT dienstverlening (BI-4): BiSL

Business Information Services Library (BiSL) is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement.

1. Operationeel

1.1 Gebruikersbeheer

Onderwerpen:

 • gebruikers
 • IT-middelen
 • inhoud van het informatiesysteem

1.1.1 Gebruikersondersteuning

ondersteunen, faciliteren en bijsturen van de gebruikers bij gebruik van IV

Doel: gebruikers optimaal kunnen werken met bestaande IV.

Onderdelen:

 • afhandelen calls
 • pro actieve communicatie

Activiteiten:

 • call registratie en afhandeling
 • gebruikerscommunicatie
 • call rapportage

Gebruikte datastores:

 • gebruikersdata – gegevens over gebruikers (functies, autorisaties, richtlijnen, etc)
 • call registratie

Resultaten:

 • afgehandelde calls
 • communicatie met gebruikersorganisatie
 • rapportage tbv sturende processen

Relaties:

 • ict leverancier
 • BiSL: beheer bedrijfsinformatie en operationele ict aansturing
 • wijzigingenbeheer
 • sturende processen

1.1.2 Beheer bedrijfsinformatie

Doel: correcte opzet en inhoud van gegevens in de IV

Onderwerpen:

 • bedrijfsinformatie
  • bedrijfsgegevens (info nodig voor primaire proces)
  • stuurgegevens (parameters)
 • informatiemodel – structuur van de gegevens

Activiteiten

 • bewaken/controleren
  • controleren van gegevens
  • controleslagen en -bewerkingen
  • integriteit bewaken
 • informeren en rapporteren
  • informatie over gegevens, gegevensdefinities, stuurparameters, etc
  • overzichten en rapporages
  • ad hoc gegevensverstrekkingen
 • wijzigen
  • wijzigen van soorten gegevens, nav vragen/wijzigingen/verstoringen
  • controleren van correcte doorvoering van wijzigingen

Resultaten

 • informatiemodel – volledig, actueel en bruikbaar
 • gegevens
  • inhoudelijk juiste bedrijfsgegevens
  • verantwoorde wijze aangepaste bedrijfsgegevens
 • informatieverstrekkingen – ad hoc of periodieke gegevens voor gebruikersorganisatie

Relaties

 • gebruikersondersteuning
 • transitie
 • wijzigingenbeheer
 • operationele ICT ondrsteuning
 • behoeftemanagement

1.1.3 Operationele ICT aansturing

inzet van IT middelen tbv gebruik door organisatie (naar bijv leveranciers)

Doel: geven van opdrachten aan en bewaken van diensten van ICT dienstverlener

Onderwerpen:

 • producten van leveranciers
 • opdrachten aan leveranciers
 • diensten afgesproken met leveranciers

Aspecten van sturing, eisen tav dienstverlening

 • beschikbaarheid en bruikbaarheid
 • capaciteit en continuiteit
 • zorgdragen voor niet afgesproken/geplande diensten

Activieiten

 • bewaken
 • plannen
 • verstrekken

Resultaten

 • opdrachten
 • behoefteplanning

Relaties

 • contractmanagement
 • ICT leverancier
 • gebruikersondersteuning
 • beheer bedrijfsinformatie

1.2 Functionaliteitenbeheer

Onderwerpen

 • geautomatiseerde informatievoorziening
 • niet geautomatiseerde informatievoorziening

Aandachtsgebieden

 • vormgeven – veranderin van de inhoud
 • overdragen – initieren, voorbereiden en doorvoeren van transitie

1.2.1 Specificeren

Doel: door wijzigingsbeheer aangewezen verandering naar (niet) geautomatiseerd oplossingen

Onderwerpen

 • specificaties
  • functionaliteitseisen
  • eisen aan inpassing
  • niet functionele kwaliteitseisen
 • behoefte
  • aanleidingen – bestaande sitiatie en reden tot verandering
  • doelen
  • randvoorwaarden
 • oplossing
  • oplossingsruimte
  • ict vereisten
  • ict oplossingen
 • validatie
  • impact op gebruikersorganisatie
  • validatie en accorderen

Activiteiten

 • behoefte bepalen
  • aanleiding
  • doel
  • randvoorwaarden
 • oplossingsrichting
  • impact voor informatievoorziening
  • eisen voor ict
  • impactanalyse
  • oplossing/wijziging
 • validatie
  • oplossing bespreken met gebruikersorganisatie
  • dekt het volledige wensen
  • validatie van doel, aanleiding en randvoorwaarden

Resultaten

 • vooronderzoek en informatie analyse
  • aanleiding, doel en randvoorwaarden
  • oplossingsrichting (incl non automatiseerde informatievoorziening)
 • geaccordeerde specificaties

Relaties

 • wijzigingenbeheer
 • ict leverancier
 • toetsen & testen
 • vormgeven niet geautomatiseerde informatievoorziening
 • voorbereiden transitie
 • sturende processen

1.2.2 Vormgeven niet geautomatiseerde informatievoorziening

Doel: eenduidig en afgestemde werkwijze voor de informatieverwerkende activiteiten

Onderwerpen

 • wijze waarop het gebruik moet worden
 • wijze waarop IV irt proces moet worden uitgevoerd
 • ondersteunende en aanvullende hulpmiddelen

Activiteiten

 • bepaling doel, randvoorwaarden, uitgangspunten en globale oplossingsrichting
 • bepaling relatie geautomatiseerde IV
 • uitwerken niet geautomatiseerde IV
 • vastleggen nieuwe werkproces

Resultaten

 • beschrijving oplossingsrichting niet geautomatiseerde IV
  • inzicht in doelstelling van de wijziging en randvoorwaarden
  • inzicht in afbakening geautomatiseerd/niet geautomatiseerd
 • documenten niet geautomatiseerde IV
  • verdere uitwerking oplossingsrichting
  • beschrijving veranderingen

Relaties

 • voorbereiden transitie
 • specificeren
 • toetsen & testen
 • overige processen binnen functionaliteitenbeheer

1.2.3 Voorbereiden transitie

Doel: probleemloze ingebruikname door gebruikersorganisatie door invullen randvoorwaarden

Onderwerpen

 • activiteiten die vooraf kunnen worden gepland
 • activiteiten die worden uitgevoerd tijdens transitie/ingebruikname

Aanpassingen op terreinen:

 • ict en ict dienstverlening – validatie van de wijziging en evt aanpassing in dienstverlening
 • gebruikers
  • zorgen dat nieuwe werkwijze bekend is bij medewerkers
  • nieuwe vaardigheden/kennis aanwezig bij medewerkers
  • benodigde materialen verspreid of geactualiseerd
 • gebruikersorganisatie
  • structuur van de organisatie wijzigen
  • noodzaak tot nieuwe functies
  • afspraken met de omgeving veranderen
 • functioneel beheerorganisatie
  • andere werkwijze/activiteiten/tijdstippen
  • andere instrumenten
  • inspanning bepalen en plannen
 • niet geautomatiseerde informatievoorziening – inrichting nieuwe/gewijzigde werkomgeving/informatiesysteem

Activiteiten

 • plannen voorbereiden transitie – opstellen implementatieplan (voorbereiding)
 • uitvoering, implementatie
  • van de ict
  • in de gebruikersorganisatie
  • verandering werkwijzen IV en functioneel beheer
 • plannen transitie – opstellen transitieplan. Draaiboeken
  • globaal – voor meerdere organisaties
  • generiek – voor organisatie
  • specifiek – voor organisatie onderdeel

Resultaten

 • plannen
  • implementatieplan
  • transitieplan
 • beheer- en gebruikersorganisatie
  • ict organisatie en infra zijn voorbereid op transitie en nieuwe situatie
  • gebruikersorganisatie is voorbereid op transitie
  • functioneel beheerorganisatie is voorbereid op transitie en nieuwe situatie

Relaties

 • wijzigingenbeheer en specificeren
 • gebruikersorganisatie
 • vormgeven niet geautomatiseerde IV
 • transitie

1.2.4 Toetsen en testen

Doel: verandering op vlekkeloze wijziging doorvoeren met werkende ondersteuning

Onderwerpen:

 • geautomatiseerde IV
 • procedures en werkwijzen
 • transitieplan
 • gebruikersorganisatie

Activieiten

 • voorbereiden va toetsen en testen
 • uitvoeren van acceptatietest
 • uitvoeren van test op volledigheid en aansluiting van de AO
 • borgen van het implementatieplan
 • bepaling impact van de testresultaten

Resultaten

 • testaanpak en -opzet
  • vastgestelde teststrategie, plan en planning
  • bijgewerkte en gedocumenteerde testegevallen
  • bevindingen vanuit acceptatietest
 • test- en toetsresultaten
  • gevalideerde implementatieplanning en transitieplannen
  • advies over vervolgstappen, obv evaluatie en risico’s
  • informatiesysteem, werkend conform eisen of met beargumenteerde afwijking(en)
 • decharge aan de ict leverancier

Relaties

 • ict leverancier
 • wijzigingenbeheer
 • voorbereiden transitie
 • vormgevern niet geautomatiseerde IV

1.3 Verbindende processen

1.3.1 Wijzigingenbeheer

Doel: komen tot juiste besluiten over wijzigingen/vernieuwingen in IV

Mechanisme tot inventarisere, evalueren, prioriteren en uitvoeren

Onderwerpen

 • wijzigingen – gewenste veranderingen van de werking/uitvoering van IV
 • administreren en beslissen
 • kenmerken van een wijziging
  • aanleiding
  • doelgroep
  • prioriteit
  • impact
  • kosten/baten
  • gewenste oplevertermijn
 • besluitvorming en status van wijzigingen
  • status
  • mandatering
  • afweging bij besluitvorming

Activiteiten

 • inventariseren/registreren
  • aannemen en registeren
  • invullen en verzamelen
  • bewaking tijdens besluitvorming
  • terugkoppeling van status en besluit
 • beoordelen en besluiten
  • analyse van behoefte (noodzaak/urgentie)
  • nadere uitwerking in proces Specificeren
  • bepalen van impact (business, organisatie en beheer)
  • besluiten uitvoer
  • inplannen
  • herformuleren
 • bewaken en bijstellen
  • monitoren uitvoer
  • analyseren
  • bijstellen kaders

Resultaten

 • wijzigingenadministratie
 • besluitvorming

Relaties

 • cluster gebruikersbeheer
 • specificeren
 • sturende processen

1.3.2 Transitie

Doel: regiemechanisme voor effectuering van veranderingen

Onderwerpen:

 • transitieplan
 • gegevens
 • gebruikers
 • geautomatiseerde IV
 • gebruikersorganisatie
 • functioneel beheerorganisatie
 • ICT-dienstverlening

Activiteiten

 • uitvoeren
  • communicatie
  • aanstuging ICT leverancier
  • uitvoeren conversies
  • distributie materialen en procedures
 • bewaken
  • voorbereidingen voor alle objecten
  • terugkoppeling over voortgang
  • registeren en doorgeven knelpunten
 • bijstellen, nav knelpunten extra maatregelen
  • extra conversie
  • extra documentatie
  • aanvullende kennisoverdracht
  • nazorg
  • aangepaste opdracht ict leverancier

Resultaten

 • gewijzigde IV
  • gewijzigd bedrijfsproces
  • inhoudelijke gegevens, stuurgegevens en parameters geconverteerd
  • aanpassingen in productieomgeving
 • transitierapport
  • inzicht in voortgang en status

Relaties

 • ict leverancier
 • planning & controle
 • behoeftemanagement
 • financieel management
 • contractmanagement
 • cluster gebruikersbeheer
 • cluster functionaliteitenbeheer
 • gebruikersorganisatie

2. Tactisch

Onderwerpen:

 • geld
 • tijd
 • kwaliteit
 • afspraken

Activiteiten:

 • plannen
 • controleren
 • evalueren

Primaire focus op organisatie, business en bedrijfsproces

Parameters van sturing; managen van

 1. tijd & capaciteit
 2. kosten
 3. inhoud en functionaliteit
 4. dienstverleningsafspraken

Perspectieven van sturing

 1. bedrijfsproces
 2. ict dienstverleners
 3. beleid
 4. eigen functioneel beheerorganisatie

Sturingscyclus:

 1. plannen
 2. controleren
 3. evalueren

Scope: alle activiteiten waarmee de IV gerealiseerd wordt; alle verandering en realisatie

2.1 Planning & control

Doel: plannen, bewaken en bijsturen van de activiteiten van de verzorging van de IV; op tijd realiseren met optimale inzet van capaciteit

Onderwerpen

 • tijdslijnen en noodzakelijke verandercapaciteit
 • capaciteit en beschikbaarheid functioneel beheer
 • capaciteit van lijnmanagement
 • mogelijkheden en termijnen van leveranciers

Richt zich op:

 • beschikbaarheid capaciteit en bepalen van aanpassing ervan (primair proces, functioneel beheer, management)
 • effectiviteit en gevolgen van veranderingen in gebruikersorganisatie
  • aanwezige capaciteit
  • mogelijkheden tot meer capaciteit
  • uitval door gebrekkige systemen/processen
 • functioneel beheerorganisatie
  • plannen
  • bepalen behoefte volgend jaar
  • bewaken productiviteit
 • tijdslijnen en opleveringstermijnen/overdrachtsmomenten. Speciale aandacht:
  • management/stafafdelingen
  • gebruikersorganisatie
  • functioneel beheerorganisatie

Activiteiten

 • plannen
  • bepalen noodzakelijke capaciteit
  • inplannen noodzakelijke capaciteit
  • bepalen benodigde tijdslijnen
  • onderkennen risico’s en nemen tegenmaatregelen
  • allocatie van capaciteit tbv veranderingen
  • afstemmen overige sturende processen
 • controleren
  • controleren van beschibaarheid
  • bewaken van bestede uren
  • bewaken van voortgang/tijdslijnen
 • evalueren
  • van de resultaten
  • onderkennen van de problemen
  • vastleggen van afwijkingen en nemen tegenmaatregelen

Resultaten

 • jaarplan informatievoorziening
 • jaarplan functioneel beheer
 • planningsoverzicht
 • inzetoverzicht
 • voortgangsrapportage
 • kengetallen

Relaties

 • wijzigingenbeheer
 • sturende processen
 • overige processen
 • strategische processen

2.2 Financieel management

Doel: maken, onderhouden en bewaken kosteneffectieve IV en inzet van ICT middelen

Onderwerpen

 • business case
 • marktconformiteit van de dienstverlening
 • financieringsmodel (extern en intern)

Activiteiten

 • plannen
  • plan over kosten IC
  • plan kosten veranderingen IV
  • bepalen benodigde budgetten
  • inplannen budgetten
  • plannen van de baten
  • onderkennen risico’s en tegenmaatregelen
  • plannen van financiële middelen (obv impact analyse)
  • allocatie middelen
  • afstemming met andere tactische processen
 • controleren
  • volgen van de kosten
  • bijstellen van budgetten
  • onderhandelen met leverancier
 • evalueren
  • voortgang proces
  • contractvorm
  • baten

Resultaten

 • jaarplan informatievoorziening
 • budteggen
 • jaarplan functioneel beheer
 • begrotingsoverzicht
 • factuuroverzicht
 • evaluatie en kengetallen

Relaties

 • wijzigingenbeheer
 • sturende processen
 • overige processen
 • strategische processen

2.3 Behoeftemanagement

Doel: behoeften vanuit bedrijfsproces aan ondersteuning dmv IV

Onderwerpen

 • informatievoorziening van het bedrijfsproces:
  • medewerkers
  • behoefte bedrijfsproces
  • procesgang in de organisatie
  • omgeving waarop IV aansluit
 • geautomatiseerde IV
  • ergonomie
  • informatiekwaliteit
  • fit
  • randvoorwaarden en eisen
 • organisatie verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van IV taken

Activiteiten

 • plannen
  • definieren van gewenste kwaliteit IV (daarme behoefte IV)
  • bepalen noodzakelijke IV
  • afstemmen met andere tactische processen
 • controleren
  • bewaken resultaten veranderingstrajecten
  • bewaken kwaliteit van veranderingen
 • evalueren
  • monitoren aansluiting IV/bedrijfsproces
  • monitoren werking informatiesysteem
  • monitoren gebruik van de applicatie
  • monitoren informatie uitwisseling met andere organisaties
  • monitoren van functioneren IV in geheel
  • monitoren van functioneren IV-organisatie in geheel
  • vaststellen uiteindelijk gerealiseerde kwaliteit vd IV

Resultaten

 • jaarplan informatievoorziening (inhoudelijke ondersteuning bedrijfsprocessen en prioritering)
 • jaarplan functioneel beheer
 • kwaliteitsplan (kenlpunten/problemen en kwaliteitseisen)
 • statusrapportage
 • evaluatie en kengetallen

Relaties

 • wijzigingenbeheer
 • sturende processen
 • overige processen
 • strategische processen

2.4 Contractmanagement

Doel: afspraken maken over diensten door ICT leveranciers

Onderwerpen

 • inhoud van de dienstverlening en vrijheidsgraden
 • vorm van dienstverlening; aansturingsvorm
 • opbouw van dienstverlening en bijbehorende verantwoordelijkheden

Activiteiten

 • plannen
  • vaststeling van opdrachtgever/-nemer relatie
  • verstrekken opdrachtkaders
  • afspreken van de te ontvangen diensten
  • afspreken van de kwaliteitsniveaus
  • afspreken van wijze van communicatie
  • contractafspraken met leveranciers maken
  • aansturen van en maken van afspraken over tijd, capaciteit, kosten en inhoud van de diensten
 • controleren
  • monitoren of diensten overeenkomen met afspraken
  • monitoren of communicatie adequaat verloopt
  • bewaken of kosten en inspanningen in overeenstemming zijn met afspraken
 • evalueren
  • monitoren of afspraken aansluiten op bedrijfsprocessen
  • monitoren of leveranciers bijdragen aan organisatie van IV

Resultaten

 • afspraken
  • contract en contractvorm
  • SLA
  • beschrijving van wijze van communicatie
 • jaarplan informatievoorziening
 • dienstverleningsrapportages

Relaties

 • wijzigingenbeheer
 • contractmanagement
 • sturende processen
 • strategische processen
 • overige processen

3. Strategisch

3.1 Opstellen IV strategie

Doel: toekomst van IV binnen organisatie

Onderwerpen:

 • gebruikers en het bedrijfsproces
 • omgeving van de organisatie
 • technologie

3.1.1 Bepalen ketenontwikkelingen

Doel: in kaart brengen ontwikkelingen mbt informatisering over organisaties heen, vertalen naar gevolgen voor inhoud van IV ivm optimale aansluiting op processen

Onderwerpen:

 • doelen – business case moet duidelijk en gewenst zijn
 • bedrijfsproces – moeten op elkaar aansluiten. Randvoorwaarden:
  • structuur van processen en stappen daarin
  • tijds-/actualiteitsaspecten
  • autorisatie, beveiliging en privacy
 • onderlinge informatiestromen – semantiek en structuur moet gelijk zijn
 • invulling IV – standaarden en afspraken

Activiteiten

 • inventariseren ontwikkelingen
  • verzamelen wensen en ontwikkelingen
  • in kaart brengen relevante ontwikkelingen
  • in kaart brengen globale informatiestromen
  • in kaart brengen bestaande infrastructuren
 • bepalen impact
  • bepalen ontwikkelingen voor bestaande ketens en impact daarop
  • bepalen mogelijkheden en wenselijkheid nieuwe kansen
  • in kaart brengen impact op IV
  • eerste voorgestelde beleidsrichting

Resultaten

 • rapport ketenontwikkelingen
 • inventarisatie impact

Relaties

 • ketenpartners
 • ict leveranciers
 • informatie lifecycle management
 • informatie portfoliomanagement
 • informatiecoordinatie
 • sturende processen

3.1.2 Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen

Doel: inzicht in lange termijn ontwikkelingen binnen organisatie en bedrijfsprocessen

Onderwerpen

 • leveranciers
 • klanten
 • besturingsapparaat
 • ondersteinende infra

Activiteiten

 • inventariseren
  • relevante ontwikkelingen brdrijfsprocessen
  • veranderingen in beleid van de organisatie tav markten
  • veranderingen in beleid van de organisatie tav leveranciers
  • veranderingen tav infra
  • ontwikkelingen mbt sturing
 • bepalen impact ontwikkelingen
  • IV en onderliggende delen
  • eerste invullingsrichting

Resultaten

 • analyse organisatiebeleid
 • impact van de ontwikkelingen

Relaties

 • gebruikersorganisatie
 • ict leveranciers
 • informatie portfolio management
 • informatie lifecyclemanagement
 • informatiecoordinatie
 • sturende processen

3.1.3 Bepalen technologische ontwikkelingen

Doel: bepalen welke technische ontwikkelingen interessant kunnen zijn voor organisatie en IV

Onderwerpen:

 • middelen
  • applicaties
  • infra
 • partijen
 • leveranciers
 • markt: gebruikers en omgeving

Activiteiten

 • inventariseren
  • huidige techniek
  • relevante ontwikkelingen in de markt
  • visie van ict leveranciers
 • bepalen impact
  • kansen en bedreigingen voor IV
  • mogelijke schaalvoordelen
  • mogelijke kosten en baten
  • eerste voorzet strategie

Resultaten

 • analyse gebruikte en nieuwe technologie
 • inventarisatie impact

Relaties

 • applicatiebeheer en technisch beheer
 • markt
 • informatie lifecycle management
 • informatie portfoliomanagement
 • informatiecoordinatie
 • sturende processen

3.1.4 Informatie lifecycle management

Doel: maken van strategie voor IV, vertalen naar acties en investeringen en effectueren ervan

Onderwerpen

 • veranderingen in bedrijfsproces of behoeften eraan (beleid)
 • veranderingen vanuit gewenste gebruik (functionele kwaliteit)
 • veranderingen vanuit techniek (applicatie/infra)
 • mogelijke nieuwe technologie
 • scenario’s en schetsen

Activiteiten

 • inventarisatie veranderingsbehoefte (ist, omgeving en beleid)
 • opstellen scenario (implicaties, oplossingsrichtingen, impact en voorstel)
 • afstemmen en bijstellen scenario

Resultaten

 • statusrapport
 • informatiestrategie
  • schets
  • scenario
  • relaties
  • inschatting kosten, baten, maatregelen en ruwe planning
 • lange termijn budget en randvoorwaarden
 • te volgen tijdspaden

Relaties

 • sturende processen
 • ict leveranciers
 • informatie portfolio maganement
 • informatie coordinatie
 • overige processen binnen bepalen informatiestrategie

3.1.5 Informatie portfoliomanagement

Doel: vanuit bedrijfsoptiek optimale inzet van IV en afstemmen met plannen tav toekomstige ontwikkelingen mbt IV

Onderwerpen

 • structuur van de informatievoorziening: samenhang en opdeling
 • portfolio: veranderingen in het geheel van de IV
 • gebruikte middelen in de IV

Activiteiten

 • inventarisatie
  • veranderingsbehoeften ist en onderdelen IV
  • veranderingsbehoeften omgeving en beleid
  • gebruikte middelen
  • bestaande ontwikkelingen mbt sturing IV
 • uitvoeren overkoepelende afweging
  • ontwikkelingen relateren
  • afwegingen maken portfolio, architectuur en standaards
  • voorspel prioriteiten, architectuur en standaards
 • afstemmen scenario
  • tussen verschillende onderdelen IV en betrokkenen
  • bijstellen van scenario

Resultaten

 • informatie architectuur – indeling op hoofdlijnen
 • informatiebeleid en portfolioplanning
  • besluitvorming over grootschalige en zwaarwegende veranderingsbehoeften
  • beschrijving van portfolio en impact
  • afspraken over gebruik basismiddelen, standaards en richtlijnen + maatregelen en investeringen

Relaties

 • informatie lifecyclemanagement
 • informatie coordinatie
 • gebruikersorganisatie
 • ict leverancier
 • overige processen binnen bepalen informatiestrategie

3.2 Opstellen IV organisatiestrategie

 • Meerdere organisatieonderdelen zijn hier mee bezig
 • belangen van ketenpartners moeten helder zijn
 • leveranciersbeleid bepaalt welke leveranciers meest geschikt zijn en welke relatie wordt nagestreefd
 • besluitvorming over IV wordt passend gemaakt op besluitvorming en machtsverhoudingen binnen de gebruikersorganisatie

3.2.1 Leveranciersmanagement

Doelen:

 • bepalen welke partijen het meest geschikt zijn om voor de informatievoorziening de benodigde kennis en middelen in te brengen
 • bepalen welke rol en verantwoordelijkheden de leveranciers moeten hebben

Onderwerpen

 • assortiment
 • verwachting/realisatie
 • verantwoordelijkheden
 • afsprake
 • overlegvormen
 • relatie

Activiteiten

 • leveranciersbeleid
 • leveranciersevaluatie en -selectie
 • leveranciersbeheer

Resultaten

 • leveranciersbeleid
  • generiek beleid over hoe mee om te gaan
  • generieke afspraken hoe leveranciers te selecteren
  • richtlijnen/suggesties hoe om te gaan met specifieke leveranciers/diensten
  • raamcontracten of overkoepelende contracten
 • leveranciersinformatie
 • diensten en assortiment

Relaties

 • management
 • contractmanagement
 • behoeftemanagement
 • informatiecoordinatie
 • leveranciers

3.2.2 Relatiemanagement gebruikersorganisatie

Doel: vormgeven, bewaken consistentie en communicatie tussen IV functie en de gebruikersorganisatie

Onderwerpen

 • beslissingsbevoegdheid en machtsverhoudingen
 • mandaat
 • benadering
 • communicatie

Activiteiten

 • evaluatie relatie gebruikersorganisatie
 • opstellen relatiebeleid
 • relatiebeheer

Resultaten

 • structuurplan voor de IV functie
 • afspraken met gebruikersorganisatie

Relaties

 • gebruikersorganisatie
 • behoeftemanagement
 • strategie inrichting IV functie
 • informatiecoordinatie

3.2.3 Ketenpartners-management

Doel: mogelijk maken dat tussen verschillende organisatie informatieuitwisseling plaatsvindt

Onderwerpen

 • aard en doelen
 • individueel belang
 • bijdragen
 • organisatie en samenwerking
 • sturing
 • escalatie

Activiteiten

 • evaluatie van de keten organisatie
 • opstellen ketenpartner beleid
 • beheer van ketenorganisatie

Resultaten

 • beleid over informatieketens

Relaties

 • ketenpartners
 • informatie coordinatie
 • gebruikersorganisatie
 • behoeftemanagement

3.2.4 Strategie inrichting IV functie

Doel: definiëren van de gewenste inrichting van de IV functie

Onderwerpen

 • structuur
 • verantwoordelijkheden
 • wijze van communiceren
 • beleid over uitvoering van de processen

Activiteiten

 • evaluatie bestaande iv organisatie
 • beleid inrichting iv organisatie
 • sturing iv organisatie

Resultaten

 • beleid voor de IV organisatie

Relaties

 • overige processen binnen Opstellen IV organisatiestrategie
 • sturende processen
 • informatiecoordinatie

3.3 Verbindende processen

3.3.1 Informatiecoordinatie

Doel: bewaken en begeleiden samenhang tussen plannen voor de IV (portfolioplannen, plannen functioneel beheer en inrichting IV organisatie)

Onderwerpen:

 • informatiedomeinen/architecturen
 • organisaties in de IV
 • belangen en verantwoordelijkheden

Activiteiten

 • afstemmen beleidsplannen
 • afstemmen verantwoordelijkheden met inhoud van beleid en sturing

Resultaten

 • bevoegdheden matrix
 • openstaande besluitpunten

Relaties

 • informatie portfolio management
 • overige richtinggevende processen