Aantekeningen Business consultancy (BI-1): Business modelling

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, opgesteld voor een bepaald doel. Modelleren is het in kaart brengen van relevante informatie en het bepalen van de scope. Een ontwerp is een model van de gewenste situatie.

Business modelling

Regels voor modelleren:

 1. voeg niets toe dat niet bestaat;
 2. hanteer bestaande terminologie;
 3. sluit irrelevante zaken uit.

Een buisiness model is:

 • een plan om een bedrijf te managen;
 • basis om beslissingen te nemen;
 • van invloed op doelen van het bedrijf;
 • recente beschrijving van bedrijfsvoering;
 • staat veranderingen/verbeteringen toe.

Kwaliteitseisen aan modelleren:

 1. doelgerichtheid – nuttig voor beoogde gebruik;
 2. eenvoud – beperken tot beoogde gebruik;
 3. validiteit – overeen komen met werkelijkheid;
 4. begrijpelijkheid – betekenis duidelijk voor anderen;
 5. consistentie – mag geen verwarring opleveren;
 6. reproduceerbaarheid – onderbouwde keuzes;
 7. verwerpbaar (alleen van toepassing op ontwerp) – duidelijke keuzes.

Views zijn weergaven van een model uit een bepaalde invalshoek. Er wordt een scheiding gemaakt tussen relevante en niet relevante informatie.

Diagram is een plaatje of schema dat een aspect (bedrijf of situatie) van een model weergeeft.

Proces is een samenhang van business activity’s die worden uitgevoerd om een product/dienst voor ander proces of de klant (procesketen) te realiseren.

Waardeketenmodel van Porter: externe partij of ander proces zorgen voor input. Die input wordt verwerkt tot output, die weer beschikbaar is voor een volgend proces of externe partij.

Procesarchitectuur is een overzicht van procesketens en processen die daar onderdeel van zijn. Het beschrijft o.a. de volgende onderwerpen:

 • probleem, doel en tijdshorizon;
 • programma van eisen;
 • visie en uitgangspunten;
 • procesketens en functies;
 • samenhang tussen processen;
 • besturingsprocessen;
 • procesbeschrijvingen.

Verbeteren van bedrijfsvoering:

 • business process improvement – kleine veranderingen, kleine winst;
 • business process redesign – veranderingen in bedrijfsstructuur, nieuwe processen;
 • business process innovation – verandering van processen is basisvoorwaarde, verwachtingen moeten worden overtroffen.